« Všetky články

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI, ďalej aj ako „SGI“) so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 070 629 je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vás mohli na základe Vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracúvania najmä nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Ak nám zasielate svoje 2 % z dane a v príslušnom tlačive (Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) ste vyjadrili súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Následne spracúvame osobné údaje upresnené nižšie v bodoch 2., 3. a 4..

 1. ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY ODKAZ PRE STAROSTU

SGI chráni súkromie všetkých návštevníkov webovej stránky https://www.odkazprestarostu.sk (ďalej ako „webstránka OpS“). Správcom webstránky OpS je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI) so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 070 629.

SGI môžete kontaktovať vo veci ochrany osobných údajov pomocou e-mailu alebo telefonicky:

e-mail: gdpr@institutsgi.sk

tel.č.:   0910 444 636 (viď aj bod 8.).

Týmito pravidlami spracúvania osobných údajov (ďalej ako „Pravidlá“) sa riadi spracúvanie osobných údajov na všetkých podstránkach webstránky OpS prevádzkovateľa SGI v zmysle vyššie spomínaného Nariadenia.

Webstránku OpS je možné s výnimkou nižšie vymenovaných prípadov (v bodoch 2.1 až 2.3. a 2.5.) používať bez toho, aby užívateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje. Aj v uvedených prípadoch sa dá však podstúpiť kroky na zamedzenie poskytovania osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môže dochádzať k ich prenosu tretím stranám. Prenos sa deje vždy v súlade s Nariadením, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo iného príslušného právneho základu (plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem SGI).

Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, tak Vaše údaje sú spracúvané len na území EÚ, nie sú poskytované do tretích krajín a nedochádza na ich základe k profilovaniu ani k automatizovanému spracúvaniu.

Uchovávanie osobných údajov nebude trvať dlhší čas ako je čas nevyhnutný k splneniu našich zmluvných, resp. zákonných povinností alebo k odvráteniu nárokov zo zodpovednosti za škodu.

2.1. Serverové údaje

Návšteva našej webstránky OpS z technických dôvodov z Vášho prehliadača na náš server prenáša dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť s webstránkou OpS, jej internetovými podstránkami a konkrétnymi funkcionalitami, ktoré poskytuje. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás. Tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Tieto údaje potrebné z technického hľadiska, nakoľko zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť našej webstánky OpS (právnym základom je čl. 6 ods.1 písm. f Nariadenia), môžu zahŕňať najmä:

 • Vašu IP adresa
 • dátum a čas Vašej návštevy
 • krajinu pôvodu požiadavky
 • URL webstránky, ktorá Vás odkázala na webstránku OpS
 • podstránky navštívené na našej webovej stránke
 • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré ste mohli poskytnúť, vďaka čomu ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané na štatistické účely s cieľom zlepšovania webstránky OpS a našich služieb.

2.2 Cookies

Za účelom zlepšenia funkcionalít webstránky OpS používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na pevnom disku počítača alebo vo Vašom mobilnom zariadení a nespôsobia tam žiadne škody, pričom väčšina týchto súborov je z Vášho počítača alebo mobilu zmazaná, keď webstránku OpS opustíte. Cookies na webstránke OpS neobsahujú žiadne osobné údaje.

Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať našu webstránku OpS. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol všetky cookies prostredníctvom prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky OpS. Z toho dôvodu, Vám v prípade zlyhaniam niektorých funkcionalít webstránky OpS odporúčame skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

2.3. Google analytics

Webstránka OpS používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky OpS.

Informácie vytvorené pomocou cookie o Vašom používaní webstránky OpS (napr. IP adresa či čas, miesto a frekvencia návštev webstránky OpS) sa spravidla odosielajú na Server spoločnosti Google Inc. v USA a tam sa ukladajú.

SGI používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Zvýrazňujeme, že tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránky OpS. Google Inc. nikdy nekombinuje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Ako už bolo uvedené, sťahovanie cookies do Vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia Vášho internetového prehliadača. Okrem toho môžete získavanie údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie webstránky OpS (vrátane Vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google Inc., zakázať tak, že si stiahnete a nainštalujte plug-in.

Google Analytics používame na to, aby sme mohli analyzovať používanie našej webstránky OpS a pravidelne zlepšovať jej funkcionality. Získanými štatistikami môžeme zlepšovať spôsoby, resp. formy, akými informujeme o našich výskumných výstupoch a prispôsobiť ich pre Vás ako návštevníka. Vo výnimočných prípadoch, kedy dochádza k odovzdaniu osobných údajov do USA, sa spoločnosť Google Inc. podriadila EU-US Privacy Shield (pozri https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

2.4. Priame kontaktovanie

Na webstránke OpS vám ponúkame možnosť nás priamo kontaktovať prostredníctvom e-mailu. V takom prípade sú odosielateľom poskytnuté informácie uložené len na účel umožnenia komunikácie medzi odosielateľom a SGI. Žiadne takéto údaje neposkytujeme tretím stranám.

Ak si na spracovanie Vašich osobných údajov vyžiadame Váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia.

Údaje nie sú nijakým spôsobom kombinované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky OpS.

2.5. Registrovaní návštevníci – užívatelia webstránky OpS

2.5.1. Rozsah služieb po registrácií užívateľa webstrány OpS

Nižšie opisujeme rozsah služieb pri aktívnom využívaní webstránku OpS, t.j. po registrácií užívateľa. Webstránka OpS slúži najmä pre hlásenie problémov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené. Podnet sa musí viazať ku konkrétnej lokalite, preto pri nahlasovaní vyžadujeme fotografiu (alebo video záznam).

2.5.1.1. Zlepšenie služieb 

Pri základnej službe (viď bod 2.5.1.) Vám po každom prihlásení sa na webstránku OpS umožňujeme nahlasovať podnety. Našim cieľom je neustále zlepšovať formu, ako aj obsah predávaných informácií na webstránke OpS, preto poskytujeme aj doplnkové služby uvedené v bodoch 2.5.1.1.1. – 2. 5.1.1.4..

2.5.1.1.1. Anketa 

Každá samospráva môže v rámci portálu Odkaz pre starostu vytvoriť anketu a opýtať sa tak užívateľov na otázky súvisiace s pôsobením samosprávy. V rámci ankety dochádza k zberu osobných údajov, ktoré majú v spracovanej forme samosprávam pomôcť lepšie porozumieť potrebám obyvateľov. Údaje budú využité len pre účely štatistického vyhodnotenia a nikdy nebudú poskytované samospráve či inej tretej strane v nespracovanej forme, viazané na konkrétneho užívateľa.

Vaše osobné údaje, a to najmä Vašu overenú e-mailovú adresu alebo IP adresu použijeme, aby sme Vás pozvali zúčastniť sa na ankete. Prieskumy ako také sa vykonávajú anonymizovane, pokiaľ od Vás nemáme povolenie na neanonymizovaný prieskum. Získať závery o Vašej osobe z Vašich odpovedí môžeme len v prípadoch Vášho súhlasu s neanonymizovaným prieskumom.

2.5.1.1.2. Prieskum medzi užívateľmi 

Vďaka prieskumu medzi užívateľmi dokážeme vykonávať rozhodnutia o funkcionalitách webstránky OpS postavené na štatistických základoch. Vaše osobné údaje, a to najmä Vašu overenú e-mailovú adresu, použijeme, aby sme Vás pozvali zúčastniť sa na prieskume. Prieskumy ako také sa vykonávajú anonymizovane, pokiaľ od Vás nemáme povolenie na neanonymizovaný prieskum. Zaoberáme sa pri tom radou tém, ako sú napríklad demografické ukazovatele, užívateľské zvyklosti alebo návrhy na zlepšenie služby. Zbierame osobné údaje, ktoré anonymizujeme za účelom ochrany užívateľov, aby sa údaje nedali v žiadnom prípade vystopovať späť k Vašej osobe.

2.5.2. Spracovanie osobných údajov užívateľa webstránky OpS

V rámci používania webstránky OpS, na Vašu registráciu a tým na získanie našich základných služieb je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • E-mailová adresa
 • Meno
 • Priezvisko (pri online registrácii dobrovoľný údaj)
 • Mesto/obec, ulica (aktuálneho pobytu)
 • Vek

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom Vášho využívania webstránky OpS. Pre nahlásenie podnetu je taktiež nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomáha, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza.

Pri nahlasovaní podnetu je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií a podkategórií (typov), určiť lokalizáciu vpísaním ulice, priložiť fotografiu a vyplniť vyššie uvedené kontaktné údaje (povinný je iba e-mail a meno).

Po pridaní a schválení ľubovoľného podnetu je na webstránke OpS užívateľovi zriadený účet na základe jeho zadaných kontaktných údajov. Prístupové údaje sú užívateľovi zaslané e-mailom spolu s potvrdením o odoslaní jeho podnetu zodpovednému pracovníkovi príslušnej samosprávy.

Každý užívateľský účet je aktivovaný bezprostredne po zaslaní prístupových údajov užívateľovi. Prihlásiť sa na účet je možné z hlavnej stránky webstránky OpS po kliknutí na odkaz Prihlásenie, alebo priamo cez odkaz https://www.odkazprestarostu.sk/login.

Po prihlásení sa zobrazia základné informácie, ktoré o užívateľovi evidujeme v našich databázach (meno, priezvisko, e-mail) a zoznam všetkých ním pridaných schválených podnetov. Užívateľ má možnosť zmeny hesla a výberu profilovej fotografie, ktorá sa v prípade, že si užívateľ neželá zostať pri pridávaní podnetu v anonymite, zobrazí na stránkach príslušných zaslaných podnetov.

Primárna funkcia účtu je poskytnúť užívateľovi možnosť aktualizovať ním pridané podnety prostredníctvom zaslania dodatočného opisu zmeneného stavu problému s možnosťou pridať fotografie alebo video dokumentujúce aktuálny stav.

V prípade dokázania opakovaného zadávania nepravdivých podnetov zo strany užívateľa si administrátor domény vyhradzuje právo užívateľský účet zablokovať.

Zvýrazňujeme, že od každého užívateľa, ktorý podáva podnet prostredníctvom webstránky OpS, vyžadujeme zadanie jeho mena a e-mailovej adresy, pričom vyplnenie priezviska nie je povinné. E-mailová adresa slúži výhradne na komunikáciu administrátora stránky s užívateľom tak, aby bol užívateľ informovaný o každej zmene súvisiacej s jeho pridaným podnetom. Prostredníctvom e-mailu dostane každý užívateľ, ktorý pridáva podnet, informácie o tom, ako postupovať pokiaľ bude chcieť opis alebo dokumentáciu podnetu na našich stránkach aktualizovať (napríklad v prípade, že bol podnet vyriešený alebo sa nahlásený stav dokonca zhoršil).

Zadané e-mailové adresy nebudú na našej stránke zverejnené, nikdy ich neposkytneme tretím osobám a garantujeme, že nebudú zneužité. Pri pridávaní každého podnetu odporúčame kvôli evidencii počtu podnetov od toho istého užívateľa používať vo formulári pre nahlasovanie podnetov vždy rovnakú e-mailovú adresu.

Meno (v prípade uvedenia aj priezvisko), ktoré užívateľ do systému zadá, bude uvedené aj v nahlásení podnetu zaslanom zodpovednému zamestnancovi na príslušnom miestnom úrade.

Ak si na spracovanie Vašich osobných údajov vyžiadame Váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia. Užívateľ nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na možnosti užívania webstránky OpS.

Uvedené sa nevzťahuje na spracovanie údajov o Vašom pohlaví e inak ako na účely oslovenia v komunikácii, veku, pohlavia, mesta a ulice aktuálneho bydliska inak ako na umožnenie spracovania štatistických výstupov. Tie môžeme spracovať iba na základe Vášho súhlasu s personalizovaným vyhodnotením údajov, ak ich udelíte.

2.5.3. Spracovanie osobných údajov v rámci internetovej registrácie 

Ak si želáte registrovať sa v súvislosti s využívaním webstránky OpS, musíte zadať svoju e-mailovú adresu. Na registráciu používame postup tzv. „dvojitého explicitného súhlasu“ (double-opt-in). Vaša registrácia teda bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na link, ktorý bude súčasťou Vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak k príslušnému potvrdeniu z Vašej strany nedôjde bezodkladne, Vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy.

Účelom spracovania údajov je umožnenie nahlasovania podnetov na základe Vášho explicitného záujmu. Zákonnosť spracúvania údajov vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Užívateľ nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na možnosti aktívneho užívania webstránky OpS, t.j. zadávania podnetov.

2.5.4. Spracovanie osobných údajov na profilované vyhodnotenie údajov 

Ak ste nám na to dali svoj súhlas, budeme Vaše užívateľské správanie vyhodnocovať formou automatizovaného spracovania Vašich ďalej uvedených základných osobných údajov a údajov o Vašom užívateľskom správaní. Vaše údaje ohľadne Vášho užívateľského správania budú priradené k Vašej osobe. Tieto informácie zbierame a spracovávame pre zlepšenie funkcionalít našej webstránky OpS a za účelom ich zladenia so záujmami a ich optimalizácii pre našich užívateľov.

Na to vyhodnocujeme nasledujúce údaje:

Základné údaje: Meno, priezvisko, mesto a ulica aktuálneho pobytu, vek a pohlavie.

Užívateľské správanie: Miesto podnetu, druh podnetu, popis podnetu, z akej platformy bol nahlásený, komentovanie a hodnotenie podnetov a ich klasifikácia do kategórií.

Účelom je profilované vyhodnocovanie údajov, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Užívateľ nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Ich neposkytnutie sa užívateľa bezprostredne nedotkne. Ich poskytnutie môže však pomôcť Inštitútu SGI zlepšiť funkcionality a ich zladenie so záujmami a optimalizáciu pre užívateľov vo všeobecnosti.

V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na Vaše práva podľa bodu 6.

2.5.5. Spracovanie osobných údajov na prieskum medzi užívateľmi a verejnej mienky 

Vaše osobné údaje budú spracovávané na účely prieskumu medzi užívateľmi a verejnej mienky. Vaše osobné údaje sa pri tom anonymizujú, používame ich na štatistické účely len pre potreby našej spoločnosti a nedajú sa nikdy vystopovať späť k Vašej osobe. Voči tomuto spracovaniu údajov môžete namietať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou, ako je uvedené v bode 6.

Účelom spracovania Vašich údajov je oprávnený záujem SGI na zlepšení funkcionalít webstránky OpS, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ochranu osobných údajov našich užívateľov zabezpečujeme tak, že prieskum trhu vykonávame s anonymizovanými údajmi. Užívateľ nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Ich neposkytnutie sa užívateľa bezprostredne nedotkne. Ich poskytnutie môže však pomôcť SGI zlepšiť funkcionality a ich zladenie so záujmami a optimalizáciu pre užívateľov vo všeobecnosti.

2.5.6. Doba uchovávania údajov 

Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu existencie účtu na webstránke OPS. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

2.5.7. Používanie sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov 

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

 1. INFORMOVANIE O AKTIVITÁCH A NOVINKÁCH

O našich výskumných aktivitách Vás niekedy informujeme prostredníctvom zasielania noviniek, e-mailov a publikácií. V daných prípadoch spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo. Ak nemáte záujem tieto informácie dostávať kedykoľvek sa  môžete odhlásiť, najjednoduchšie cez odkaz priamo v texte alebo postupovať podľa bodu č. 6.

 1. ZVEREJŇOVANIE

Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne, a to:

 • na webstránke OpS alebo na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/odkazprestarostu/),
 • v masovokomunikačných médiách.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu výskumnú činnosť.

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy s Vami, právnym základom nášho spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia.

 1. NEPLNOLETÍ

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v SR nesmie zasielať SGI žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie webstránky OpS potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v SR povolené.

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV

Týmto Vás rovnako chceme upozorniť, že podľa článku 15 a nasl. Nariadenia, Vy, ako dotknutý subjekt, ste oprávnený žiadať od Inštitútu SGI kedykoľvek prístup k Vašim osobným údajom, opravu a vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj namietať voči ich spracovaniu. Máte aj právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 Nariadenia, ako aj o získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli Inštitútu SGI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v prípadoch stanovených v článku 20 Nariadenia. Žiadosti musia byť podané písomne Inštitútu SGI na: gdpr@institutsgi.sk. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť Vám faktúru. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v Nariadení nie sme povinný Vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Taktiež máte právo podľa čl. 77 Nariadenia podať sťažnosť príslušným orgánom dohľadu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov vykonané prostredníctvom webovej stránky OpS, Odzkaz pre starostu alebo SGI porušuje platné právne predpisy.

Celkovo teda medzi Vaše práva ako práva dotknutej osoby patrí:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

SGI prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Vás ako dotknutej osoby, pričom vzal do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

 1. ZMENY

Tieto Pravidlá môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na webstránku OpS alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Posledná verzia Pravidiel je vždy dostupná na našej webstránke OpS.

 1. KONTAKT NA OTÁZKY O OCHRANE ÚDAJOV

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese gdpr@institutsgi.sk.

V prípade záujmu o môžete nás kontaktovať na tel.č.: 0910/444 636 alebo na adrese:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI)

Štúrova 3

Bratislava 811 02

 

27 komentárov


Pridať komentár

Comments RSS and TrackBack Identifier URI ?

olga almassyova

na ihrisku sme boli viac krat, bola v tom aj sobota, a nikdy nebolo otvorene, neviem preco sa ma detske ihrisko zatvarat, ved nie je na vystavu urcene, ale pre deti, aby sa hrali..

november 5, 2018 9:58 am

Peter Padych

Ok.

január 8, 2019 8:52 am

Ioan

Dobrý deň prajem, prosím vás mal by asy návrh ak by sa dalo robiť niečo s ihriskom vedľa ulice Jana Poničana, vyzerá to tam smutné… Samozrejme podotýkam, že toto ako vyzerá aktuálne vyzerá už minimálne 4 roky, viď príloha foto. Ďakujem pekne

január 18, 2019 1:50 pm

Marian Gálik

Budem prispievať

január 27, 2019 10:00 pm

Jana

Dalo by sa posadiť na Štefánikovi ulici Pezinok na tej strane, kde nieto ani jedného stromu zopár stromov? Vieme, že stromy ochladzujú mesto, tak by sa mi páčilo aj tam zopár kusov.

február 2, 2019 7:19 pm

Helena

Na salezianskej ul pred domom cislo 2609/7 a 9 je rozryta zem do jam po dazdi kaluze so zapachsjucim bahnom lebo neodteka voda a este to rizryvaju auta v kete su v kaluziach komare takto to je cele roky niekedy sa neda prejst ku vchodu taka spina ide z tych vyrytych jam a v tomto humuse parkuju auta a na kolesach prenasaju kusy blata na priestor pred domom

február 13, 2019 1:13 pm

helena

Mame pred domom Salezianska 7 a 9 rozryte bahnisko blatove jamy s kaluzami cely chodnik je same kusy blata nic sa s tym cele roky nerobi laskavo vas ziadam o napravu

február 20, 2019 12:36 pm

Kate

Ako sa bude riesit parkovanie v Petrzalke. Je to katastrofa.

marec 4, 2019 8:49 am

Marta

Chcem sa informovat kto ma na starosti alebo pod koho patri udrzba detskeho ihriska v Puchove miestna cast Hrabovka.Je to velmi znecistene, plno odpadkov, plastovych flias, plechoviek od piva, konarov…vobec nie vhodne pre deti a nie je to bezpecne

marec 28, 2019 7:55 pm

Marta

Chcem sa informovat kto ma na starosti alebo pod koho patri udrzba detskeho ihriska v Puchove miestna cast Hrabovka.Je to velmi znecistene, plno odpadkov, plastovych flias, plechoviek od piva, konarov…vobec nie vhodne pre deti a nie je to bezpecne a nijak zabezpecene pred padom dole do rieky, stromy co tam boli vyschli, zislo by sa to ohradit kvoli bezpecnosti, pravidelne cistit pieskovisko a dat tam novy piesok ..

marec 28, 2019 8:01 pm

Štefan

Výtlky na ulici K.Adlera

apríl 1, 2019 3:19 pm

Jan

.

apríl 7, 2019 5:54 pm

MIlo

Prosim mozete docistit cestu na adrese Cesta k vodojemu Budatin – horna cast. Akosi ste to nespravili, iba cast tejto cesty.

apríl 12, 2019 6:44 am

Perla

Prosím pána starostu, nakoľko MHD patrí mestu, aby si znovu mohli ztp občania dobíjať čipovú kartu za 1-3 eurá ako to bolo pred tým. Ja som invalidna a 15 eur nedokážem previezť ani keď pôjdem s doprovodom. Ďakujem aspoň za premyslenie. Invalidni občania určite nie sú tí, ktorí MHD zneužívajú, chorý človek je rád, keď vôbec vychádza von.

apríl 22, 2019 11:56 am

Ján

.

máj 4, 2019 8:12 am

Jozef

Dobry den chcel by som nahlasit prepad cesty ul. Poľná

máj 28, 2019 11:50 am

Ondrej Baláž

Neviem kto dopracuje Ivanske novinky ale mne nikdy nie do schranky.

máj 31, 2019 6:55 am

Patrik

Xxxx

jún 6, 2019 7:47 am

Patrik

Prosím o rezať divoké olivy na ulici Jasovská ďakujem pripadne odstránenie

jún 6, 2019 7:50 am

Patrik

Dobrý deň ešte mam jeden podnet pre vás denodene cestujem do prace autom pracujem na kopcianskej92 v okolí sú firmy a je tam aj colný sklad nakoľko cesta je v zalostnom stave potrebujem oznámiť a nahlásiť opravu cesty ktorá je havrajinom stave pošlem aj foto

jún 7, 2019 11:59 am

Patrik

Porucha cesty a kanalizácie Kopčianska 88 90

jún 7, 2019 12:02 pm

Anezka

Vaz.pan starosta tesi ma tayo moznost kontaktu.Dovolila by simsi orosbu na opravy vytlku na vstipe na Polnu ulicu v Mlynarciach vytlk je pricny na sirku ulice neda sa obist bez rizika ze v n xistane

jún 27, 2019 8:40 am

Stanislav

Dobrý deň. Včera od 21 do 2 hod bola disco zábava nedalo sa spať na Vlčincoch. Volal som mestskú políciu Že dalo mesto povolenie. Je to normálne že 20 000 tu musí počúvať. Nemajú ohľad na starších deti. Chcel dy som vidieť ten podpis poslanca čo to schválil. Ďakujeme za super noc.

júl 21, 2019 5:29 pm

Matus

Skladka

júl 22, 2019 1:10 pm

John willam

Potrebujete urgentnú pôžičku na vyriešenie svojho finančného problému? Ak máte záujem, kontaktujte nás: (jwillieloanfirm00@gmail.com pre viac informácií.

september 4, 2019 5:35 pm

Stano

Dobrý deň som róm pre nepočujúcich …PPO Dema ukradol bicykel značky Torpato 12.30h ukradol bicykel zmizol

október 26, 2019 2:54 pm

referát dopravy

Dobrý deň,
dovolím si zapojiť sa do diskusie, keďže je to jednoduchšia a rýchlejšia cesta ako ísť cez administrátora. Danú dopravnú situáciu prekonzultujem s dopravným inžinierom na Okresnom dopravnom inšpektoráte Malacky.

Ing.Lívia Štulajterová,
referát dopravy mesta Stupava

marec 3, 2020 6:44 am

Pridať komentár