« Všetky články

Súťaž “10 rokov s Odkazom”

Súťaž “10 rokov s Odkazom”

 1. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, občianske združenie registrované MV SR dňa 17. 10. 2001 pod číslom VVS/1-900/90-19104 (ďalej iba „usporiadateľ“), vyhlasuje na stránke www.facebook.com/odkazprestarostu (ďalej iba FB OPS) súťaž 10 rokov s Odkazom (ďalej iba „súťaž“).
 2. Tieto úplné a záväzné pravidlá upravujúce podmienky súťaže sú v plnom znení dostupné na stránkach blog.odkazprestarostu.sk.
 3. Súťaž prebieha od 1.11.2020 do 30.11.2020 (ďalej iba „doba trvania súťaže“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže.
 4. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 13 rokov s doručovacou adresou v SR (ďalej iba „súťažiaci“).
 5. Výhru v súťaži predstavuje tričko Diaľnica #2, v strihu a veľkosti podľa výberu výhercu a skladových zásob sponzora (Kompot).
 6. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že pošle e-mailom na odkaz@odkazprestarostu.sk dve vlastné autorské fotografie k téme súťaže na FB stránke www.facebook.com/odkazprestarostu (ďalej iba „súťažný príspevok“). V prípade, že súťažiaci nie je autorom jednej zo zaslaným fotografií, musí túto skutočnosť, spolu so zdrojom fotografie uviesť. Súťažné príspevky musia byť v súlade s pravidlami sociálnej siete Facebook  a nesmú porušovať autorské práva tretích osôb, či právne predpisy SR. V opačnom prípade si usporiadateľ vyhradzuje právo takýto príspevok zo súťaže vyradiť. Zapojením sa do súťaže poskytuje súťažiaci usporiadateľovi k súťažnému príspevku bezodplatnú nevýhradnú licenciu ku všetkým známym spôsobom jej využitia.
 7. Výherca súťaže musí splniť podmienky súťaže stanovené týmito pravidlami a jeho fotografia musí získať buď najviac LIKEov od iných užívateľov, alebo bude vybraná ako výherná usporiadateľom súťaže. Rozhodnutie o výhercovi je plne v kompetencii usporiadateľa, súťažiaci toto rozhodnutie nemôžu rozporovať.
 8. Výherca bude vyhlásený prostredníctvom komentára FB profilu www.facebook.com/odkazprestarostu. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailu, súkromnej správy na FB, alebo verejným komentárom pod jeho súťažným príspevkom na FB s výzvou k poskytnutiu údajov na zaslanie výhry. V prípade, že výherca nebude do 7 dní na výzvu reagovať, prepadá výhra v prospech usporiadateľa.
 9. Výhra bude výhercovi doručená podľa dohody poštou, alebo osobným odberom v Bratislave na Štúrovej 3.
 10. Výhru nie je možné previesť na tretiu osobu, vyplatiť ju v hotovosti, ani vymeniť za inú výhru. Výhra nie je právne vymáhateľná.
 11. Usporiadateľ spracuje osobné údaje výhercu, ktoré zahŕňajú meno a priezvisko, adresu, telefonický a e-mailový kontakt. Okamihom vloženia súťažného príspevku udeľuje súťažiaci usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a to aj pre marketingové účely usporiadateľa. Súťažiace berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať. Bližšie info o spracovaní osobných údajov: http://blog.odkazprestarostu.sk/2018/05/pravidla-ochrany-sukromia-a-spracuvania-osobnych-udajov/
 12. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo nepresných informácií v súvislosti so súťažou. Taktiež nie je zodpovedný za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže v dôsledku technických zlyhaní.
 13. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Facebook takisto neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

Jeden komentár


Pridať komentár

Comments RSS and TrackBack Identifier URI ?

zlatý kuchynský umývadlový kohútik s výsuvnou hadicou

Zaujímavé. Znovu navštívim váš blog!

22 novembra, 2020 11:22 pm

Pridať komentár