« Všetky články

Štatút súťaže „Lovci stratených podnetov”

 

 1. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, občianske združenie registrované MV SR dňa 17. októbra 2001 pod číslom VVS/1-900/90-19104 (ďalej iba usporiadateľ“), vyhlasuje dve súťažné podujatia Lovci stratených podnetov konajúce sa v dňoch 9. októbra 2021 a 30. októbra 2021 (ďalej iba súťaž“).
 2. Tieto úplné a záväzné pravidlá upravujúce podmienky súťaže sú v plnom znení dostupné na stránkach blog.odkazprestarostu.sk.
 3. Súťaž prebieha po celý deň 9. októbra 2021 a po celý deň 30. októbra 2021 (ďalej iba doba trvania súťaže“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže.
 4. Do súťaže sa dá zapojiť tak, že sa jednotlivec alebo až 5-členný tím zaregistruje vo formulári zverejnenom na FB profile www.facebook.com/odkazprestarostu do 20:00 hod. dňa pred dňom konania podujatia (t.j. dňa 8. októbra 2021 do 20:00, resp. dňa 29. októbra do 20:00). Do súťaže sa môže zaregistrovať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má v čase súťaže založený užívateľský účet na portáli Odkaz pre starostu (ďalej iba súťažiaci“). 
 5. Vyhráva súťažný tím, ktorý overí najviac podnetov a ich fotografie budú spĺňať požadované kritéria (budú nerozmazané, budú jasne ukazovať miesto podnetu, ako aj stav samotného podnetu). Usporiadateľ bude súťažiacim tímom počítať iba tie overenia podnetov (ďalej aj súťažné príspevky”), ktoré prišli od ich členov zaregistrovaných vo formulári. Pridané overenia podnetov musia byť v súlade s pravidlami portálu Odkaz pre starostu a nesmú porušovať autorské práva tretích osôb ani právne predpisy SR. V opačnom prípade si usporiadateľ vyhradzuje právo takýto príspevok zo súťaže vyradiť. Zapojením sa do súťaže poskytuje súťažiaci usporiadateľovi k súťažnému príspevku – overeniu podnetu bezodplatnú nevýhradnú licenciu ku všetkým známym spôsobom jej využitia. Rozhodnutie o výhercovi je plne v kompetencii usporiadateľa, súťažiace tímy, resp. súťažiaci toto rozhodnutie nemôžu rozporovať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťazný tím. 
 6. Členovia víťazného tímu získajú výhru v podobe – vecných cien od portálu Odkaz pre starostu, ponožiek značky Fusakle, cestovného setu značky Curaprox a risografie od Lucie Žatkuliakovej. 
 7. Víťažný tím bude vyhlásený prostredníctvom statusu FB profilu www.facebook.com/odkazprestarostu v najbližšiu nedelu od konania súťaže (t.j. 10. októbra 2021 a 31. októbra 2021). Usporiadateľ bude víťazný tím kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu. V prípade, že víťazný tím, resp. ich zástupca nebude do 7 dní na výzvu reagovať, prepadá výhra v prospech usporiadateľa.
 8. Výhra bude víťaznému tímu, resp. výhercovi doručená podľa dohody poštou, osobne alebo osobným odberom v Bratislave na Štúrovej 3.
 9. Výhru nie je možné previesť na tretiu osobu, vyplatiť ju v hotovosti, ani vymeniť za inú výhru. Výhra nie je právne vymáhateľná.
 10. Usporiadateľ spracuje osobné údaje členov víťazného tímu, ktoré zahŕňajú ich mená a priezviská, adresy, telefonické a e-mailové kontakty. Okamihom registrácie prostredníctvom formulára udeľuje súťažiaci tím usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu, a to aj pre marketingové účely usporiadateľa. Súťažiaci tím, resp. súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať. Bližšie info o spracovaní osobných údajov: http://blog.odkazprestarostu.sk/2018/05/pravidla-ochrany-sukromia-a-spracuvania-osobnych-udajov/ 
 11. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo nepresných informácií v súvislosti so súťažou. Taktiež nie je zodpovedný za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže v dôsledku technických zlyhaní.
 12. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou alebo s účasťou súťažných tímov, resp. súťažiaceho na podujatí.
 13. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2021.

Jeden komentár


Pridať komentár

Comments RSS and TrackBack Identifier URI ?


Pridať komentár